Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem zabezpieczono.pl (Polityka Prywatności).

1.2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Klienta Serwisu, bądź inną osobę wchodzącą na stronę internetową Sklepu, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów zrobionych na platformie zabezpieczono.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi.

1.3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z rejestracją konta Użytkownika lub zakupami w zabezpieczono.pl jest ZABEZPIECZONO SP. Z O.O. z siedzibą w Siedlcach, ul. Składowa 59, 08-110 Siedlce posiadający numer NIP: 821-269-09-30 oraz REGON: 528265043.

1.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością zabezpieczono.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach obsługi transakcji sprzedaży towarów, a także w celach ich archiwizacji.

1.5. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.6. Klienci mogą przeglądać asortyment sklepu internetowego zabezpieczono.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych, jednakże w celu złożenia zamówienia bądź rejestracji konta podanie danych osobowych wskazanych w pkt 2.1. jest obowiązkowe.

Zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych

1.7. Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu, a także nazwa firmy, NIP, adres – jeżeli Klientem jest przedsiębiorca.

1.8. Dane osobowe Klientów podawane w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów:

 • kontaktowania się z Klientem w sprawie zamówień,
 • obsługi konta Klienta, w tym procesu rejestracji,
 • logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień,
 • zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w ramach zabezpieczono.pl,
 • księgowych,
 • organizowania dostawy produktów,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • obsługi zwrotu zakupionego towaru,
 • do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.

2.3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter zabezpieczono.pl, bądź na swój numer telefonu informacje o promocjach lub akcjach rabatowych.

1.9. Administrator bazy danych osobowych zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych:

 • jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta lub
 • gdy istnieje inna podstawa prawna, np. wynikająca z prawa finansowego, która będzie nakładała na Administratora obowiązek dalszego przetwarzania danych lub
 • w przypadku Klientów, którzy robili zakupy w zabezpieczono.pl, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych, tj. 10 lat.

Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że Administrator jest prawnie zobowiązany, aby dalej przetwarzać  dane Klienta, Klient zostanie o tym poinformowany.

Ochrona danych osobowych

2.1. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

2.2. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora w okresie posiadania przez Klienta Konta w serwisie zabezpieczono.pl oraz na czas zrealizowania dostawy, wykorzystania uprawnień reklamacyjnych bądź na użytek ewentualnych postępowań sądowych.

2.3. Dostęp do danych osobowych ma jedynie Administrator, który nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim, za wyjątkami opisanymi poniżej.

2.4. Administrator przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

2.5. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności).

2.6. zabezpieczono.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia mu usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Klientów we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby zabezpieczono.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

2.7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Prawa i obowiązki Klienta

2.8. Każdy Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz, z zastrzeżeniem pkt 2.9, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.  W celu realizacji tych uprawnień Klient może skontaktować się ze Administratorem bazy danych wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub listownie na adres Sprzedawcy: ZABEZPIECZONO SP. Z O.O., ul. Składowa 59, 08-110 Siedlce

2.9. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: [email protected] lub listownie na adres Sprzedawcy: ZABEZPIECZONO SP. Z O.O., ul. Składowa 59, 08-110 Siedlce  i poinformować o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

3.1. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.z

Wyślij zapytanie

Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.