Warunki umów sprzedaży / dostawy

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Definicje:
 • Sprzedawca / Dostawca / SPARKZ – SPARKZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Składowa 99, 08-110 Siedlce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000945836, NIP 8212676203, REGON 52098596700000, przy czym dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków Umów dopuszczalne jest zamienne stosowanie oznaczenia Sprzedawca albo Dostawca albo SPARKZ;
 • Kupujący / Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają osobowość prawną, zawierająca ze Sprzedawcą umowę, o której mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów, związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków dopuszczalne jest zamienne stosowanie oznaczenia Kupujący albo Odbiorca;
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierającą ze SPARKZ umowę, o której mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Strona / Strony – odpowiednio Sprzedawca albo Kupujący (bądź Konsument) lub łącznie Sprzedawca i Kupujący (bądź Konsument);
 • Towary – elementy konstrukcji stalowych produkowane oraz sprzedawane przez SPARKZ;
 • Umowa – umowa sprzedaży albo dostawy Towarów zawierana przez Strony;
 • OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umów.

 

 1. Niniejsze OWU określają prawa i obowiązki Stron Umów.
 2. Wyłącza się stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
 3. Nagłówki w treści niniejszych OWU wprowadzono wyłącznie dla lepszej organizacji tekstu i nie mają one wpływu na interpretację.

 

 • 2. Zawarcie umowy.
 1. Kupujący składa zamówienia na Towary w formie elektronicznej, poprzez podpisanie uzupełnionego formularza Zamówienie znajdującego się na stronie internetowej Zabezpieczono.pl pod adresem: www.zabezpieczono.pl bądź poprzez kontakt z przedstawicielem handlowym SPARKZ drogą e-mail bądź telefoniczną.
 2. Złożone przez Kupującego Zamówienie nie jest dla Sprzedawcy wiążące.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Sprzedawcę w formie elektronicznej akceptacji Zamówienia złożonego przez Kupującego w tej samej formie.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że:
 • jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia czy zmiany Umów składane ustnie, telefonicznie przez pracowników SPARKZ nie mają charakteru wiążącego (decyduje treść zawarta w formie pisemnej Umowy);
 • specyfikacje, opisy oraz rysunki Towarów zamieszczone w katalogach, broszurach, stronach internetowych czy też innych materiałach informacyjnych i reklamowych SPARKZ służą jedynie do celów poglądowych i nie stanowią elementu oferty, o ile w takiej ofercie wyraźnie nie powołano się na nie na piśmie;
 • Kupujący, zawierając Umowy, zapoznał się z produktem i jego specyfiką oraz właściwościami;
 • Dopuszcza się obecność nieznacznych niedoskonałości na Towarach (małe zarysowania, nieznaczne ubytki).

 

 

 • 3. Warunki finansowe.
 1. Cena za Towary określana przy składaniu zamówienia ma charakter szacunkowy (dalej jako: „Cena”).
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedawcę faktury VAT wynoszącym 7 dni.
 3. Zapłata dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w fakturze VAT w walucie wskazanej na fakturze VAT.
 4. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Ceny podawane przez Sprzedawcę nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych, podatkowych, kosztów przelewów bankowych ani innych ciężarów finansowych wynikających z Umów. Wszystkie te koszty obciążają Kupującego.
 7. W przypadku nieuregulowania należności w terminie wynikającym z faktury VAT Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji już przyjętego Zamówienia.
 8. W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedawcy należą się odsetki za czas opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, chociażby Sprzedawca nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi.
 9. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towary w ustalonym terminie.
 10. Kupujący w celu realizacji Umowy z odroczonym terminem płatności może zostać zobowiązany przez Sprzedającego do przedstawienia bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, należycie zabezpieczającej zapłatę ceny za przewidywane do realizacji dostawy. Uchybienie bądź odmowa spełnienia powyższych wymagań upoważnia Sprzedawcę do wstrzymania realizacji dostaw do czasu uiszczenia z góry zapłaty za planowaną dostawę lub do czasu dostarczenia w/w gwarancji zapłaty. Sprzedawca może również w powyższym przypadku odstąpić od Umowy w części w jakiej Umowa nie została jeszcze zrealizowana. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedawca może wykonać w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu wyznaczonego terminu na dostarczenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub od upływu terminu na wpłatę ceny zakupu.

 

 • 4. Dostawa Towarów.
 1. Dostawa Towarów zostanie zrealizowana w terminie określonym w Umowie, przy czym Towary będą wysłane nie wcześniej niż po otrzymaniu przez SPARKZ pełnej Ceny, chyba że Strony umówiły się inaczej w Umowie.
 2. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku:
  • opóźnienia Kupującego w zapłacie zadatku lub ceny;
  • nieudzielenia SPARKZ przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy;
  • zaistnienia innych sytuacji niezawinionych przez SPARKZ, w tym wystąpienia przypadku działania siły wyższej.
 3. W okolicznościach wskazanych w ust. 2 termin dostawy ulega wydłużeniu o okres występowania tych okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla SPARKZ do wznowienia dostawy.
 4. Sprzedawca dostarczy Towary poprzez przekazanie ich profesjonalnemu przewoźnikowi bądź wyda je bezpośrednio Kupującemu w miejscu swojego magazynu.
 5. Koszt i ryzyko transportu Towarów obciąża Kupującego.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Towarów dokonać sprawdzenia ich zgodności z Zamówieniem. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie (tj. najpóźniej do 1 dnia kalendarzowego) zgłosić przewoźnikowi oraz SPARKZ zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności.
 7. W przypadku wydłużenia ustalonego terminu dostawy z przyczyn zależnych od Kupującego lub w przypadku nieprzyjęcia Towarów przez Kupującego, SPARKZ ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień magazynowania.

 

 • 5. Odpowiedzialność.
  1. Odpowiedzialność SPARKZ z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do szkody o rzeczywistym charakterze, wyłączając utracone korzyści.
  2. W każdym przypadku odpowiedzialność SPARKZ z tytułu wszelkich szkód nieobjętych wyłączeniem zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% Ceny netto, przy czym ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do szkód spowodowanych z winy umyślnej.
  3. SPARKZ nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa).
  4. Odpowiedzialność SPARKZ z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów zostaje wyłączona.

 

 

 • 6.  Konsument.
 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość (tj. za pośrednictwem Zapytania Ofertowego lub przez telefon) bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku Umowy, która:

1)          obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

2)          polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 1. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać w formie pisemnej do SPARKZ, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 2. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania Umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 8, 9 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim SPARKZ przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument ma obowiązek zwrotu Towarów w terminie 14 dni od dnia, w którym od Umowy odstąpił.
 4. Zwrot Towarów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste bądź poprzez profesjonalnego przewoźnika do magazynu SPARKZ.
 5. Zwrot wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności w związku z Umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPARKZ), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 6. W przypadku, gdy Konsument odstępuje od Umowy jedynie w zakresie niektórych Towarów, które były objęte jednym zamówieniem:

1)          SPARKZ zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Towarami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Towarów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);

2)          nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Towarów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Towarów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.

 1. SPARKZ może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)          świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli SPARKZ wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SPARKZ utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

2)          w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)          w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 • 7. Reklamacje.
 1. Kupujący może zgłosić reklamację, jeśli Towar zawiera niedoskonałości inne niż wymienione w § 2 ust. 5.
 2. W przypadku zauważenia niedoskonałości innych niż wymienione w § 2 ust. 5, Kupujący zobowiązany jest skontaktować się pisemnie (mailowo) ze Sprzedawcą oraz dostarczyć zdjęcia potwierdzające uszkodzenia nie później niż 14 dni od odebrania przesyłki. Jedynie kompletna reklamacja, złożona w terminie będzie podlegała rozpatrzeniu.
 3. Kupujący zobowiązany jest powstrzymać się od wysyłki Towaru z powrotem do SPARKZ przed rozpatrzeniem reklamacji.
 4. SPARKZ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru wynikające z błędu firmy transportowej.
 5. SPARKZ ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za zgodność Towarów z Umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa i zakres odpowiedzialności SPARKZ względem Konsumentów w razie braku zgodności Towaru z Umową oraz uprawnienia przysługujące Konsumentom określone są w art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 6. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez SPARKZ zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 

 • 8.  Postanowienia końcowe.
 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem przepisów prawa międzynarodowego, które pozwalają na takie wyłączenie, w szczególności wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
 2. Spory wynikające z Umów i OWU poddane zostają jurysdykcji polskich sądów powszechnych. Sądem właściwym dla rozstrzygania tych sporów jest sąd właściwy dla siedziby SPARKZ.
 3. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień OWU nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień OWU.
 4. Składając Zamówienie Kupujący akceptuje OWU i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SPARKZ oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją Umów. SPARKZ ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją Umowy.
 5. Przelew wierzytelności przysługujących Kupującemu względem SPARKZ jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą SPARKZ wyrażoną w formie pisemnej.
 6. Zmiana lub uzupełnienie treści OWU przez Kupującego wymaga przeprowadzenia negocjacji ich postanowień i wyraźnej zgody SPARKZ.
 7. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 01.09.2023 i podlegają opublikowaniu na stronie internetowej Zabezpieczono.pl: www.zabezpieczono.pl. Jakiekolwiek zmiany OWU dokonywane będą w tym samym trybie.

Wyślij zapytanie

Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.