Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Zabezpieczono.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.zabezpieczono.pl. Regulamin określa w szczególności zasady składania Zamówień. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Właścicielem, Operatorem oraz Administratorem Sklepu Internetowego jest ZABEZPIECZONO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Składowa 59, 08-110 Siedlce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0001098023, NIP 8212690930, REGON 528265043.
 • Kupujący ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji zapisów Umowy ze Sprzedawcą.
 • W kwestiach dotyczących Umów zawieranych poprzez Stronę Internetową, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży/Dostawy, dostępne na stronie internetowej zabezpieczono.pl oraz www.sparkz.pl. W szczególności, zastosowanie znajdą postanowienia dotyczące: Dostawy oraz zwrotu Towarów, praw Konsumenta oraz składania reklamacji.

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;

Sprzedawca / ZABEZPIECZONO – ZABEZPIECZONO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Składowa 59, 08-110 Siedlce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0001098023, NIP 8212690930, REGON 528265043, przy czym dla potrzeb niniejszego Regulaminu dopuszczalne jest zamienne stosowanie oznaczenia Sprzedawca albo ZABEZPIECZONO;

Kupujący / Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają osobowość prawną, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę, o której mowa w niniejszym Regulaminie, związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym dla potrzeb niniejszego Regulaminu dopuszczalne jest zamienne stosowanie oznaczenia Kupujący albo Odbiorca;

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierającą ze ZABEZPIECZONO Umowę, o której mowa w niniejszym Regulaminie niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Strona / Strony – odpowiednio Sprzedawca albo Kupujący (bądź Konsument) lub łącznie Sprzedawca i Kupujący (bądź Konsument);

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy – prowadzony przez ZABEZPIECZONO sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.zabezpieczono.pl

Towary – przedmioty sprzedawane przez ZABEZPIECZONO za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Umowa – umowa sprzedaży zawierana przez Strony na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferta zawarcia Umowy;

Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu Umów;

Rejestracja– proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym;

Załączniki– informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

Informacja – informacja o Towarze, znajdująca się przy zdjęciu Towaru, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego Towaru, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

Koszyk– forma magazynowania wybranych przez Kupującego towarów w celu późniejszego ich zakupu;

Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające ZABEZPIECZONO oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Odbiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Formularz Zamówienia – znajdujący się w Sklepie Internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie Internetowym;

 

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 • Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 • Kupujący może składać Zamówienia na Towary i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego:
 1. po uprzedniej Rejestracji albo;
 2. bez konieczności Rejestracji.
 • Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 • W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Internetowym, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 • W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 • Kupujący, który dokonał Rejestracji jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego Konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do Konta.
 • Kupujący dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez uprzedniej Rejestracji powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia.

INFORMACJE O TOWARACH I CENY W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • Informacje o Towarach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Specyfikacje, opisy oraz rysunki Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej służą jedynie do celów poglądowych i nie stanowią elementu oferty, o ile w takiej ofercie wyraźnie nie powołano się na nie na piśmie. Wszczególności   wygląd   Towaru   na   zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków   oświetlenia,
 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne Informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.
 • Podane ceny w Sklepie Internetowym są wyrażone w wartości netto oraz brutto i podawane są w złotych polskich.
 • Ceny Towarów wskazane na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów związanych z wyborem opcji płatności przy dostawie. Kupujący decyduje w trakcie składania Zamówienia jaki sposób dostawy wybiera. Koszty dostawy określone są odpowiednio w stosunku do każdej z dostępnych sposobów dostawy.
 • Kupujący dokonuje zakupu Towaru oraz Zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Ceny wysyłki Zamówień na terenie Europy mogą ulec zmianie, lecz Sprzedawca bez akceptacji zmienionej ceny wysyłki nie podejmuje dalszej realizacji Zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany o zaistniałej zmianie w czasie rozpoczęcia realizacji Zamówienia. Jeśli Kupujący nie zaakceptuje zmiany do 3 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane.
 • Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu Internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 • W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien dodać do Koszyka Towar, który zamierza kupić. Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 • Koszyk umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
 • Kupujący składając Zamówienie może wprowadzić uwagi, umieszczając je we wskazanym do tego miejscu w Formularzu Zamówienia.
 • Końcowym etapem złożenia Zamówienia jest określenie formy rachunku (paragon albo faktura VAT).
 • Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota Zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę”.
 • Zamówienie złożone przez Kupującego zostanie potwierdzone poprzez wiadomość e-mail. Stanowi ona jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji oraz prawidłowości jego dokonania przez każdą ze Stron. Warunkiem przyjęcia Zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sprzedawcy oraz brak błędów ze strony systemu stosowanego przez Sklep Internetowy.
 • ZABEZPIECZONO poinformuje Kupującego w wypadku braku dostępności całości lub części Towarów objętych Zamówieniem w Sklepie Internetowym.
 • ZABEZPIECZONO jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zamówienia złożonego przez Kupującego z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:
 1. Kupujący w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie Zamówienie, które nie zostało następnie odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania ZABEZPIECZONO o odstąpieniu od umowy;
 2. okoliczności związane ze złożonym Zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu Zamówień określonych Towarów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Towarów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.
 • ZABEZPIECZONO poinformuje Kupującego drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 8 – 9 powyżej.
 • W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie Sprzedawcy lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację Zamówienia w czasie lub w zakresie przewidzianym w tym Zamówieniu /w tym w szczególności lecz nie wyłącznie – opóźnienie dostaw/, Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.
 • Kupujący ma w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 12 powyżej do wyboru następujące możliwości:
 1. częściowa realizacja – wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Towarów, Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia na towary niedostępne;
 2. anulowanie całości Zamówienia – wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji Zamówienia.
 • Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za Towar w sytuacji przedstawionej w pkt 12 i pkt 13, Sprzedawca zwróci należność na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 • W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, ZABEZPIECZONO zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania Zamówienia.
 • Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
 • Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
 • ZABEZPIECZONO może kontaktować się z Kupującym na podany adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Kupującego nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.
 • Kupujący może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania Zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest za pośrednictwem nr kontaktowego +48 502 502 120 lub drogą mailową pod adresem [email protected]

PŁATNOŚCI

 • Sprzedawca przewiduje następujące rodzaje płatności:
 1. przedpłata – płatność przelewem bankowym – wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego Towaru,
 2. przelewem on-line – wpłata na rachunek bankowy firmy pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego Towaru.
 3. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Przelewy 24
 • W razie wyboru metody płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej, Kupujący w ramach procedury składania Zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę danego Systemu Płatności Elektronicznej, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie tego systemu procedurą.

GWARANCJA

 • Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają rocznej gwarancji na zakupiony Towar.
 • Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

WYMIANA, ZWROT

Wszelkie Towary umieszczone w Sklepie Internetowym nie podlegają zwrotowi bądź wymianie z uwagi na ich wytworzenie w ramach indywidualnej produkcji na podstawie zamówienia przez Kupującego.

 

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • ZABEZPIECZONO świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
 1. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
 2. umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.
 • Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 • Użytkownik może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected].
 • Na drodze porozumienia stron, ZABEZPIECZONO i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • ZABEZPIECZONO nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych przez administratorów, treść i fakt przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 • ZABEZPIECZONO nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałych wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
 • ZABEZPIECZONO nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży/Dostawy wskazanych w § 1 pkt 4) a także obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach Konsumenta.
 • ZABEZPIECZONO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez ZABEZPIECZONO. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 • ZABEZPIECZONO w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 • ZABEZPIECZONO podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego.
 • Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 • telefon: +48 502 502 120
 • e-mail: [email protected]
 • Nazwa Sklepu Internetowego zabezpieczono.pl, adres pod którym jest dostępny: zabezpieczono.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody ZABEZPIECZONO jest zabronione.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2023 r. i zastępuje poprzednio obowiązujący w Sklepie Internetowym Regulamin.
 • Regulamin podlegają opublikowaniu na stronie internetowej www.zabezpieczono.pl. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonywane będą w tym samym trybie.

Wyślij zapytanie

Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.